Άυλα περιουσιακά στοιχεία

α) Καταγραφή & Αξιοποίηση των εταιρικών Άυλων περιουσιακών στοιχείων
β) Αποτιμήσεις κάθε Άυλου περιουσιακού στοιχείου
γ) Σεμινάρια, Webinars, εκπαίδευση ανάπτυξης των Άυλων στοιχείων
δ) Αποτίμηση επωνυμιών, Brands, πνευματικών δικαιωμάτων, πατεντών κτλ.

Είναι ευδιάκριτη η συμβολή των Άυλων περιουσιακών στοιχείων στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συνεπώς στη διατήρηση της επιχείρησης σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισµού. Η επόμενη πρόκληση για κάθε οργανισμό, είναι η αναγνώριση των Άυλων περιουσιακών στοιχείων, η καταγραφή αυτών και η ανάπτυξη τους στο σύγχρονο οικονοµικό Περιβάλλον!Η QValue γνωρίζει! Καλέστε μας για μία συνάντηση γνωριμίας.

 

 • Ανάδειξη των Άυλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σας ανεξαρτήτως μεγέθους της
 • Κατάρτιση μελετών Αποτίμησης Άυλων περιουσιακών στοιχείων, με χρήση έγκυρων επιστημονικά μεθόδων
 • Καταγραφή των παραγόντων που διαμορφώνουν και αναπτύσσουν την αξία των Άυλων Παγίων και δράσεις βελτίωσης επ’ αυτών
 • Φήμη και Πελατεία – Goodwill, το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο
 • Αποτιμήσεις Επωνυμιών
 • Αποτιμήσεις Brand names, λογότυπων, σημάτων κτλ.
 • Αποτιμήσεις διαδικτυακών διευθύνσεων (domain names)
 • Αποτιμήσεις Royalties (δικαιώματα)
 • Αποτίμηση κάθε Άυλου στοιχείου
 • Γνώση των αγορών, επιλογές των σωστών κατά περίπτωση λύσεων
 • Υποστήριξη των πελατών μας στις διαπραγματεύσεις
 • Ενδοεταιρικά σεμινάρια

Η δυνατότητα μιας επιχείρησης να εξελιχθεί στον τομέα της, θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητά της να αξιοποιήσει τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία της.
Αυτά θα της παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θα προσθέσουν αξία στις ενέργειές της και θα αυξήσουν εν τέλει την αποτίμησή της!

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Εκτιμήσεις αξίας έργων τέχνης

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντικά αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με τον προσδιορισμό των αξιών στην αγορά τέχνης και των συλλογών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η επιτυχία μιας επιχείρησης μετριέται από την Αξία της

Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική Αξία της εταιρείας τους ούτε των Άυλων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν. Ασχολούνται μόνον όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση εξαγορ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γιατί να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης αξίας επιχείρησης;

Σκοπός μίας Οικονομικής Μελέτης για ‘Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης’, είναι να εκτιμηθεί η ‘εύλογη αγοραία αξία’ της εταιρείας, για τον προσδιορισμό πώλησης ποσοστού μετοχών. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...