Αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περιουσία για κάθε επιχείρηση. Η υπεραξία, το εμπορικό σήμα, το λογότυπο, η πνευματική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το λογισμικό, άδειες κτλ. είναι όλα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Εάν σκοπεύετε να πωλήσετε την επιχείρηση σας, τα άυλα περιουσιακά σας στοιχεία πρέπει να συμπεριληφθούν στην αποτίμηση της εταιρείας. Οι ακόλουθες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων :

Μέθοδος κόστους
Υπολογίζεται με αυτή την μέθοδο το κόστος που θα χρειαζόταν μια άλλη εταιρεία για την αντιγραφή/επαναδημιουργία του/των άυλων περιουσιακών στοιχείων που μας ενδιαφέρουν.

Μέθοδος αγοράς
Αναζητούμε αποτιμήσεις ή αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων άλλης επιχείρησης. Η αξία των άυλων στοιχείων αυτής της εταιρείας, χρησιμοποιείται ως ‘βάση αναφοράς’ για την αποτίμηση των άυλων στοιχείων της επιχείρησης που μας ενδιαφέρει.

Μέθοδος εισοδήματος
Τα μελλοντικά οφέλη που θα αποφέρει το άυλο περιουσιακό στοιχείο σε μια άλλη επιχείρηση θα υπολογισθούν. Για αυτή τη μέθοδο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προβολές ταμειακών ροών.

Η QVALUE, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα Άυλων περιουσιακών στοιχείων.
Μέσα σε αυτή την αναδυόμενη οικονομία της γνώσης, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία επιχείρηση με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn