Υπηρεσία μεγιστοποίησης της εταιρικής αξίας

Αντικειμενικός σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής της αξίας ή αλλιώς η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων της. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα πρέπει όλα τα στελέχη της να εκτελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λειτουργίες που είναι σχετικές με τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Αφού εξεταστεί η χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης ακολουθεί η αναγνώριση των άυλων περιουσιακών της στοιχείων και η καταγραφή τους. Κάθε περιουσιακό στοιχείο υλικό ή άυλο, έχει μία αξία. Το κλειδί εν τέλει για την μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας έγκειται στην κατανόηση όχι μόνο, τι είναι η τιμή αλλά και στις πηγές των τιμών.

Στόχος η μεγιστοποίηση της αξία κάθε ενός άυλου ξεχωριστά, ώστε η συνολική εταιρική αξία να αυξηθεί όσο περισσότερο είναι δυνατό.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περιουσία για κάθε επιχείρηση. Η υπεραξία, το εμπορικό σήμα, το λογότυπο, η πνευματική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το λογισμικό, άδειες κτλ. είναι όλ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γιατί να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης αξίας επιχείρησης;

Σκοπός μίας Οικονομικής Μελέτης για ‘Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης’, είναι να εκτιμηθεί η ‘εύλογη αγοραία αξία’ της εταιρείας, για τον προσδιορισμό πώλησης ποσοστού μετοχών. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Λόγοι αποτίμησης αξίας επιχείρησης

Η αποτίμηση των επιχειρήσεων είναι μια σύνθετη οικονομική ανάλυση που πρέπει να διεξάγεται από έναν εξειδικευμένο – πιστοποιημένο επαγγελματία οικονομολόγο με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και εμπειρία...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...