Υπηρεσία μεγιστοποίησης της εταιρικής αξίας

Αντικειμενικός σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής της αξίας ή αλλιώς η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων της. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα πρέπει όλα τα στελέχη της να εκτελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λειτουργίες που είναι σχετικές με τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Αφού εξεταστεί η χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης ακολουθεί η αναγνώριση των άυλων περιουσιακών της στοιχείων και η καταγραφή τους. Κάθε περιουσιακό στοιχείο υλικό ή άυλο, έχει μία αξία. Το κλειδί εν τέλει για την μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας έγκειται στην κατανόηση όχι μόνο, τι είναι η τιμή αλλά και στις πηγές των τιμών.

Στόχος η μεγιστοποίηση της αξία κάθε ενός άυλου ξεχωριστά, ώστε η συνολική εταιρική αξία να αυξηθεί όσο περισσότερο είναι δυνατό.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περιουσία για κάθε επιχείρηση. Η υπεραξία, το εμπορικό σήμα, το λογότυπο, η πνευματική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το λογισμικό, άδειες κτλ. είναι όλ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και εταιρικά συγκριτικά πλεονεκτήματα

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους και να μεγιστοποιήσουν την αξία τους, πρέπει συνεχώς να προσφέρουν νέα και βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η επιτυχία μιας επιχείρησης μετριέται από την Αξία της

Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική Αξία της εταιρείας τους ούτε των Άυλων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν. Ασχολούνται μόνον όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση εξαγορ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...