Άυλα περιουσιακά στοιχεία και εταιρικά συγκριτικά πλεονεκτήματα

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους και να μεγιστοποιήσουν την αξία τους, πρέπει συνεχώς να προσφέρουν νέα και βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ο συνδυασμός διαφόρων υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων, η σωστή διαχείριση των οποίων οδηγεί σε νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και αποφέρει κέρδη. Τα υλικά ή ενσώματα περιουσιακά στοιχεία έχουν φυσική υπόσταση και γίνονται εύκολα αντιληπτά. Τα άυλα ή ασώματα όμως, είτε δεν έχουν φυσική υπόσταση ή έχουν μια αξία που δεν επικοινωνεί με την φυσική υπόσταση που έχουν.  Η αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι συνάρτηση των δικαιωμάτων ή των προνομίων που σχετίζονται με την κυριότητά τους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των άυλων πάγιων στοιχείων είναι πως:

1. δεν έχουν φυσική υπόσταση
2. εξασφαλίζουν στον κάτοχο τους ορισμένα αποκλειστικά δικαιώματα,
3. παρέχουν στην επιχείρηση ορισμένα μελλοντικά οφέλη, και
4. έχουν σχετικά μεγάλη ωφέλιμη ζωή.

Η άυλη περιουσία των επιχειρήσεων δεν είναι κάτι νέο που εμφανίστηκε πρόσφατα στις ανάγκες της επιχείρησης. Ο ρόλος τους έχει αυξηθεί και έχει γίνει σημαντικότερος για την λειτουργία και την ευημερία πολλών τύπων επιχειρήσεων.  Ακαδημαϊκοί, φορείς χάραξης πολιτικής και ο Τύπος κάνουν λόγο για με νέα οικονομία που βασίζεται στην γνώση, στην οποία η αξία δεν δημιουργείται μόνο από την ανάθεση κεφαλαίου ή του εργατικού δυναμικού αλλά κυρίως από την παραγωγικότητα και την καινοτομία.  Οι αποκλίσεις μεταξύ αγοραίων και λογιστικών αξιών των επιχειρήσεων φανερώνουν την ολοένα και αυξανόμενη σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Η QVALUE, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα Άυλων περιουσιακών στοιχείων.
Μέσα σε αυτή την αναδυόμενη οικονομία της γνώσης, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία επιχείρηση με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn